جاذبه

مطالعه، مشاوره، برنامه ریزی و مدیریت تخصصی و بازرگانی خدمات هوایی، اخذ نمایندگی از شرکت های هواپیمایی و تصدی کلیه خدمات هوایی اعم از مسافری و باری در کلیه مسیرهای داخلی و بین المللی، خرید یا اجاره دربستی هواپیما و هلیکوپتر از شرکت های مجاز، اجازه و تملک هر نوع هواپیما و هلی کوپتر، ارائه خدمات زمینی به هواپیما، بار و مسافر، سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت های هواپیمایی، و موسسات داخلی و خارجی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مصوب سازمان هواپیمایی کشوری